ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να υποβληθούν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά  μέσω της online Φόρμας Υποβολής Περιλήψεων της ιστοσελίδας.
Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας ή που αποστέλλονται με φαξ ή ταχυδρομικά δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Περιλήψεων: 20 Μαΐου 2023

Επιστολή Αποδοχής/ Απόρριψης:

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά* στον κύριο συγγραφέα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής.

*στο e-mail που καταχωρήθηκε κατά την συμπλήρωση/υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας.

Οδηγίες για την Προετοιμασία και την Υποβολή της Περίληψης

Για να υποβάλετε την περίληψή σας διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και στη συνέχεια συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στην Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Περιλήψεων και επισυνάψτε την εργασία σας σε μορφή αρχείου word.

Συγγραφέας – Υπεύθυνος Επικοινωνίας

H Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Περιλήψεων θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον συγγραφέα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για όλη την σχετική επικοινωνία (απαραίτητη η ορθότητα του email που θα συμπληρωθεί).

Προετοιμασία της εργασίας

Κάθε περίληψη χρειάζεται να περιλαμβάνει τα παρακάτω με τη σειρά που αναγράφονται:

  • Τίτλος
  • Συγγραφείς: χρειάζεται να αναγράφονται τα ονόματα όλων των συγγραφέων της εργασίας με πεζούς χαρακτήρες.
  • Φορέας: χρειάζεται να αναγράφονται τα στοιχεία του φορέα προέλευσης κάθε συγγραφέα: (Μονάδα), Τμήμα/Κλινική, Νοσοκομείο, Πόλη ή Τμήμα/Σχολή, Ίδρυμα, Πόλη (π.χ. Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος κτλ.).
  • Email υπεύθυνου συγγραφέα
  • Κείμενο: Το κυρίως κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 500 λέξεις.

Σημαντικά:

  • Εφόσον κατατεθεί η εργασία, θα γίνονται δεκτές διορθώσεις μόνο εφόσον ζητηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.
  • Μετά την ημερομηνία λήξης της υποβολής των περιλήψεων, δε θα γίνεται αποδεκτή η απόσυρση των υποβληθέντων εργασιών.
  • Παρακαλούμε μην υποβάλετε πολλαπλά αντίγραφα της ίδιας περίληψης. Αποφύγετε την υποβολή περίληψης εκ νέου προς αντικατάσταση προηγούμενης, χωρίς να ενημερώσετε πρώτα το Οργανωτικό- Συντονιστικό Γραφείο.
  • Ένας τουλάχιστον εκ των συγγραφέων που συμμετέχουν σε μία εργασία θα πρέπει ταυτόχρονα με την αποστολή της περίληψής του να τακτοποιεί και την εγγραφή του στο Συνέδριο. Σε περίπτωση που θα συμμετέχουν στο Συνέδριο όλοι οι συγγραφείς, τότε θα πρέπει να εγγραφούν ξεχωριστά όλοι τους.

Επικοινωνία: Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία/διευκρίνιση/παρατήρηση μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επικοινωνίας του Γραφείου του Συνεδρίου:

Τηλ: (+30) 28430 29222 κ. Περάκη Βαγγέλη

Email: perakisv@sitia.gr